Aktuální informace:

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..

06.09.2017

Přijďte si s námi popovídat na již tradiční veletrh FOR ARCH 2017. Rádi Vás uvidíme a poradíme s Vašimi projekty. Více ..


Partneři:
Hlavní partner:

pasivní domy s IZOPOLem


Další partneři:

Centrum pasivního domu  - všichni partneři zde..

Diskuzní fórum, novinky:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..
Zasílání aktuálních článků
a novinek na Váš e-mail registrace zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní dùm je o nìco dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.1%
Pasivní dùm nemusí být nutnì drahý
Proužek 25.0%
Jiný než pasivní dùm se nevyplatí stavìt
Proužek 24.9%
Pasivní dùm je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.9%
Celkem hlasovalo: 120365

Pasivní domy - naše reference


Pasivní domy - výběr referencí z našich projektů:

RD Dolany, rekonstrukce

RD Dolany, rekonstrukce


Návrh rekonstrukce objektu vycházel z požadavku investora - vznik tøí bytù, ordinace a kanceláøí. Orientace objektu vzhledem ke klidové èásti pozemku není optimální. Nízkoenergetického standartu bylo dosaženo pøedevším zbudováním nových oken na jižní stranu, i pøes stínìní okolních budov. + více informací


RD Metylovice

RD Metylovice


RD s garáží je navržen v energeticky pasivním standardu. Dominantou objektu je pøedstupující rám, který slouží jako èásteèné stínìní oken proti pøehøívání. Cílem arch. návrhu bylo vytvoøit za použití minimálních výrazových prostøedkù hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér. + více informací


RD Osek

RD Osek


Rodinný dùm je tvoøen jednou hlavní kvádrovou hmotou na kterou pøímo navazuje stání a kryté závìtøí. Jižní okna jsou chránìny proti pøehøívání pøesahem støechy, které zároveò tvoøí krytý pøechod mezi interiérem a zahradou. + více informací


Pasivní dùm ve Šternberku | ŽB molit + VPC

Pasivní dùm ve Šternberku | ŽB molit + VPC


Pasivní rodinný dùm ve Šternberku èásteènì krytý zemí. + více informací


Pasivní bytový dùm v Rajhradì | MAXFIX

Pasivní bytový dùm v Rajhradì | MAXFIX


Energetické posudky a odborné poradenství pro novostavbu bytového domu v Rajhradì. Jedná se o unikátní pasivní bytový dùm dle TNI 730330. Neètenìjší èeský deník Mladá fronta DNES 16.5.2012 jej zaøadil mezi 15 výjimeèných staveb v Èeské republice, jako nejvìtší pasivní dùm v ÈR o 103 bytech. + více informací


Nízkoenergetický dùm v Bílkovicích | MEDMAX

Nízkoenergetický dùm v Bílkovicích | MEDMAX


Nízkoenergetický rodinný dùm v Bílkovicích. Jedná se o pøízemní budovu zastøešenou sedlovou støechou. Architektonické øešení ctí místní zástavbu venkovského typu. Hmotu domu oživuje modernì øešené garážové stání s plochou støechou. + více informací


Pasivní dùm ve Vysoké nad Labem  | VPC

Pasivní dùm ve Vysoké nad Labem | VPC


Dvoupatrový rodinný dùm z vápenopískového zdiva je navržen v pasivním energetickém standardu dle TNI 730329. Kompaktní objekt doplòuje nezávislá stavba garáže a zastøešeného stání. Pobytové místnosti jsou orientovány jižnì a jihozápadnì. Dispoziènì objekt odpovídá požadavkùm investora. + více informací


Pasivní dùm v Postupicích | MAXPLUS

Pasivní dùm v Postupicích | MAXPLUS


Rodinný dùm v Postupicích je navžen v energeticky pasivním standardu dle PHPP. Dùm je dvoupatrový se sedlovou støechou. K objektu je pøistaven sklad zahradního náøadí, který hmotovì navazuje na stínící pergolu. Obvodové zdivo tvoøí ztracenné bednìní z polystyrenu Medmax 500N (tl. izolace 350 mm) + více informací


Revitalizace bytového domu v Pyšelích

Revitalizace bytového domu v Pyšelích


Bytový dùm ze 70. let bude revitalizován a pøizpùsoben dnešnímu modernímu standardu bydlení. Objekt se øádnì zateplí, vymìní se okna, dojde k zasklení jižních lodžií a k doplnìní jednotlivých bytù o øízené vìtrání s rekuperací tepla. Díky tomuto se bude jednat o nízkoenergetický bytový dùm. + více informací


passiveHOME

passiveHOME


Opakovatelný projekt pasivního domu s garantovanou cenou. Hlavní cíle tohoto rodinného domu je být pasivní, kvalitní a elegantní. Proto, aby byl pro své majitele také cenovì dostupný a pøi užívání na energie nenároèný, byl zvolen jednoduchý tvar a optimalizovaná dispozice. + více informací


Pasivní rodinný dùm v Kolínì | MAXPLUS

Pasivní rodinný dùm v Kolínì | MAXPLUS


Rodinný dùm v Kolínì je navžen v energeticky pasivním standardu dle TNI 730329. Celý dùm vèetnì zastøešeného garážového stání je setaven ze ètyø základních hmot, které do sebe zapadají a jsou od sebe materiálovì odlišeny. Objekt je navržen ze systému ztraceného polystyrenového bednìní Maxplus. + více informací


pasivní dùm RIZALIT | MAXPLUS

pasivní dùm RIZALIT | MAXPLUS


Rodinný dùm s garáží je navržen v energeticky pasivním standardu. Objekt tvoøí dvì základní hmoty, z nichž obytná èást je natoèena k jihu a garážová èást ctí linii pøilehlé komunikace na severovýchodní stranì pozemku. Dominanta pøedstupujícího rizalitu pøes obì podlaží dotváøí charakter celého domu. + více informací


Pasivní dùm v Hradci Králové | MEDMAX

Pasivní dùm v Hradci Králové | MEDMAX


Rodinný dùm v Hradci Králové je dùslednì øešen v pasivním standardu. Návrh ukazuje, že pasivní dùm nemusí být ekvivalentem stavaøské rutiny, a je zároveò pøíkladem úspìšného využití parametrického modelu, který sloužil jak k optimalizaci, tak k architektonickým experimentùm v prùbìhu navrhování. + více informací


!        O C E N Ì N Í        !

! O C E N Ì N Í !


Za projekt pasivního domu v Hradci Králové jsme získali CENU VEØEJNOSTI v soutìži. ÈESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2009 Cílem soutìže je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným zpùsobem snižují energetickou nároènost. + více informací


Pasivní dùm v Tøebèínì | MEDMAX

Pasivní dùm v Tøebèínì | MEDMAX


Energeticky pasivní dùm v Tøebèínì (u Olomouce). Masivní stavba - systém medmax. + více informací


Pasivní dùm Kralupy nad Vltavou | MAXPLUS

Pasivní dùm Kralupy nad Vltavou | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný dùm v Kralupech nad Vltavou. Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní dùm Beroun | MAXPLUS

Pasivní dùm Beroun | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný dùm v Berounì. Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní dùm Lošov | MAXPLUS

Pasivní dùm Lošov | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný dùm v Lošovì (u Olomouce). Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Studenec - Výzkumný ústav - ocenìní

Studenec - Výzkumný ústav - ocenìní


Dne 10.11. 2009 byla naší firmì ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. udìlena cena MŽP (ministerstva životního prostøedí) v soutìži Èeský energeticko - ekologický projekt 2008 v kategorii Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy + více informací


Studenec - Výzkumný ústav

Studenec - Výzkumný ústav


Navržené objekty jsou urèeny pro základní výzkum biotechnických aplikací v molekulární ekologii živoèichù. Architektonické øešení bylo zvoleno pøedevším s dùrazem na funkci, jednoduchost a kompaktnost, a to za úèelem dosažení nízkoenergetickécho standardu všech staveb. + více informací


Pasivní dùm Vrábèe | MAXPLUS

Pasivní dùm Vrábèe | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný dùm ve Vrábèích (u Èeských Budìjovic). Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní dùm Holohlavy | MAXPLUS

Pasivní dùm Holohlavy | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný dùm v Holohlavech (u Hradce Králové) Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Nízkoenergetický dùm v Chrudimi | MAXPLUS

Nízkoenergetický dùm v Chrudimi | MAXPLUS


Rodinný dùm umístìný v jižním svahu. Chrudim - Presy. Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Nízkoenergetický dùm v Prostìjovì | MEDMAX

Nízkoenergetický dùm v Prostìjovì | MEDMAX


Rodinný dùm v proluce. Prostìjov. Masivní stavba - systém medmax. + více informací


Ocenění:


Facebook:

Ze světa pasivních domů pro Vás na facebooku připravujeme aktuální zpravodajství, články, zajímavé odkazy, aktuální průběh našich staveb
a další zajímavosti
ze světa pasivních a nízkoenergetických domů.Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.


Asting CZ Pasivní domy CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.cz


Asting CZ Pasivní domy POBOČKA OLOMOUC:

Jeremenkova 231/9 , Olomouc
77900 Olomouc
Mobil: 776 176 196

GPS: 49°37'6.868"N,
17°17'33.803"E

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
Počet přístupů TOPlist | ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace

Sledování vozidel |  Podřezávání zdiva |  Solární absorbéry a  |  Obývací stěny s moderním designem |  Kvalitní nábytek pro restaurace |  Klempířství |  Záruka na vysoušení zdiva |  elektroservis Hodr |  Teplovzdušné krbové vložky