Aktuální informace:

02.02.2018

Další ročník specializovaného veletrhu For Pasiv 2018 začíná příští týden a my Vás srdečně zveme. Více ..

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..


Partneři:
Hlavní partner:

pasivní domy s IZOPOLem


Další partneři:

Centrum pasivního domu  - všichni partneři zde..

Diskuzní fórum:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní dům je o něco dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.4%
Pasivní dům nemusí být nutně drahý
Proužek 25.1%
Jiný než pasivní dům se nevyplatí stavět
Proužek 25.0%
Pasivní dům je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.5%
Celkem hlasovalo: 318690

Diskuzní fórum - ASTING CZ


Vložte dotazSeznam témat


Olga Pospíšilová Vloženo: 22.01.2021 20:06
Otázka: Dobrý den, máme dům z medmaxu a venkovní fasáda nám popraskala po několika letech. Chceme opravit, ale bojíme se, že se to stane znovu. Zpracovali jsme klasicky perlinka s lepidlem, potom fasáda. Můžete poradit? Děkuji
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 8.02.2021 07:47
Reakce: Dobrý den. Rádi bychom poradili, ale to bychom asi „vařili z vody“, protože bez detailního zhodnocení skutečného stavu nelze předpokládanou příčinu, tudíž i lék. Popraskání fasády může mít mnoho příčin. Nejčastěji je obecné nedodržení technologických postupů u fasády, dále klimatické podmínky, při kterých se jednotlivé procesy dělali. To samé platí obecně i pro samotné zdivo, základy… Nicméně po letech si konstrukce „sednou“. Dojde k dotvarování, sesednutí, smrštění… Předpoklad tedy je, že pokud se udělá nová fasáda technologicky správně, tak už by praskání hrozit nemělo..

Břetislav JarošVloženo: 25.08.2019 08:07
Otázka: Dobrý den mohu poprosit o postup z čeho a jak děláte stropy či u patrových domů. Podlahy?? Nikde jsem to nečetl ani nenarazil a zajímáme to je. To pěkně a hezké uvažuji o stavbě PD ale chtěl bych vědět všechno . Děkuji za odpověď

AlenkaVloženo: 2.11.2018 11:52
Otázka: Dobrý den tu https://www.levnekrby.cz/zajimavosti/krby-do-nizkoenergetickeho-domu-aneb-jak-setrime-za-vytapeni/ jsem narazila na clanek o biokrbech v pasivnich domech to to opravdu vytopi cely dum? dekuji

vladislav ŠplíchalVloženo: 22.02.2017 08:16
Otázka: dobrý den, zajímám se o systém medmex. Chtìl bych využít tento postup pøi pøístavbì našeho domu. Bohužel nemohu nikde dohledat prodejce, tím myslím nìjaké stavebniny, které mi pøímo nabídnout tento produkt, bez nutnosti prostøedníka. dìkuji za rada VŠ

Bohumil K.Vloženo: 18.01.2017 13:04
Otázka: Dobrý den, chtìl bych postavit pasivní dùm a zajímalo by mì jak je to s tím vytápìním, pøemejšlim zda nemá cenu uvažovat nad kamnama(nìco jako toto ). Jak je to se spotøebou døíví? Na kolik to cca vychází na zimní sezonu? A nwm jak je nároèná následující údržba...

Milan VotrelVloženo: 10.09.2014 21:10
Otázka: Dobrý den, prosím o odpovìï na tento problém. Naše SVJ zadala architektovi vyhotovení projektu na opravu bytového domu. Nejvìtší problém je zde dost èastá plíseò v bytech zøejmì ze zvýšené vlhkosti ve zdivu a dále chceme øešit èásteèní zateplení termomítkou. Kontaktním zpùsobem /polystyrenem/ to není u nás, vzhledem k èlenitosti a zpùsobu provedení rámù oken, zøejmì možné. Architekt v projektové dokumentaci toto øeší omítkou Izolith F a nátìrem Thermoshild. Nosné zdi jsou z plynosilikátu. Oslovili jsme 12 zhotovitelù a 10 nám zhotovení odmítlo. Dìláme chybu? Dìkuji za odpovìï.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 11.09.2014 19:54
Reakce: Dobrý den, Nátìr v tenké vrstvì nikdy nemùže nahradit izolaèní vlastnosti klasického zateplovacího systému. Použití bych vidìl pouze v ojedinìlých a nezbytnì nutných pøípadech. To, že Vám to vìtšina firem nechce provést, jen potvrzuje fakt , že se to takto dìlá v minimálním množství a oni s tím nemají zkušenosti = je to pracné a výsledek minimální. Moc nerozumím dùvodu „vzhledem k èlenitosti a zpùsobu provedení rámu“, ale dùležitým prvkem, který zmiòujete je i vlhkost konstrukce. Pakliže nìkdo zatepluje, je to jen èást opatøení v celkovém konceptu regenerace budov. Velmi se opomíjí øízené vìtrání budov, které další nezbytnì nutnou souèástí, aby nedocházelo k poškozování konstrukce a vzniku plísní. Mùj názor: zateplete klasicky a poøiïte si do každé bytové jednotky malou vzduchotechniku s rekuperací tepla. Investice se vyplatí!

AdamVloženo: 18.08.2014 23:25
Otázka: Dotaz 1 Rád bych pro stavbu pasivního domu využil stavební systém „KS-QUADRO“ a pro základovou desku „Základové desky Elegohouse“ s tepelnou izolací. Myslíte, že tato kombinace je vhodná pro svépomocnou výstavbu (èásteènì dodavatelsky) a jaká je dle vás finanèní nároènost v porovnání s ostatními možnostmi. Dotaz 2 Rád bych si u vás nechal zpracovat projektovou dokumentaci na pasivní dùm. Zatím ale stále sháním vhodnou stavební parcelu. Je lepší nechat si projekt zpracovat, až když už budu mít konkrétní prostor, který se bude zastavovat nebo se dá projekt udìlat v pøedstihu, tak aby na nìj byl dostatek èasu a osazení dodìlat posléze. Zajímá mì to také z hlediska finanèní nároènosti (dodateèné zapracování zmìn dle pozemku vs vše zpracované až na konkrétní parcelu). Díky za odpovìï.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 22.08.2014 12:54
Reakce: Dobrý den pane Lakvo. Vámi vybraná kombinace nosného zdiva KS-QUADRO“ a pro základovou desku „Základové desky Elegohouse“ je jedním z tìch vhodných øešení. Dle našich zkušeností lze tyto technologie realizovat formou svépomocné výstavby. Co se týká finanèní nároènosti máte to ve výsledku v podstatì jedno, jakou technologii použijete. Ve výsledku to na t cenu pasivního domu nemá velký význam. Projekt je dobré zaèít zpracovávat až, když je pozemek pro výstavbu vèetnì všech regulativù znám. Správné umístìní na pozemku je jedním z rozhodujících faktorù pro dosažení parametrù pasivního domu. Velice dobré by bylo samotný výbìr pozemku ve vazbì na vaše pøedstavy o domì konzultovat s projektantem ještì pøed koupí pozemku, respektive hledat vhodný pozemek na základì této konzultace. Øešit projekt na slepo bez konkrétního pozemku a poté øešit zmìny v návaznosti na konkrétní pozemek to je vyloženì špatný postup. To by se Vám pravdìpodobnì hodnì podražilo a výsledek by nebyl ideální. V pøípadì vašeho zájmu jsme pøipraveni Váš zámìr s vámi konsultovat osobnì.

popovièVloženo: 12.05.2014 00:08
Otázka: musí se davat svisla hydroizolace do suterenu na vaš systém Popoviè 775384575
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 16.05.2014 14:10
Reakce: Je pravdou, že EPS nebo neopor do jisté míry a po urèitou omezenou dobu dokáže zabraòovat prostupu vlhkosti. Nelze však na nìj spoléhat jako na vrstvu prostup zemní vlhkosti zcela eliminující. Další složka systému (betonové jádro), by pøi použití vhodných prostøedkù stavební chemie tuto hydroizolaèní schopnost zajistila. Vlastní zkušenost s tímto øešením nemáme. Doporuèujeme standartní postup, tedy aplikace svislé hydroizolace, stejnì tak jako u jiných stìnových stavebních systémù.

Marie JanèováVloženo: 2.02.2014 10:00
Otázka: Jakou požární odolnost má stìna MEDMAX tl.450mm - Neopor 150mm, litá ŽB èást 150mm a Neopor? O jaký konstrukèní systém se jedná??? je to DP1, DP2 nebo DP3??? Je nutná vyztužená omítka IZOLITH F o tl. 25mm. Dìkuji za rychlou odpovìï, s pozdravem M. Janèová
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 14.02.2014 15:44
Reakce: Dobrý den. Z posudkù zadaných výrobcem Josef Dvoøák Izopol u Pavus a.s. pro novostavby (Med, MedMax, MaxPlus)vyplývá, že: Aplikace omítky je možná z vnìjší i z vnitøní strany. ... Omítka IZOLITH F o celkové tl. 25 mm je vyztužena ocelovým pletivem kotveným do nosné konstrukce obvodové stìny druhu DP1 ... Požadovaná požární odolnost nosné obvodové konstrukce opatøené EPS s omítkou IZOLITH F je: - REI 30 DP1 pøi vystavení normovému požáru pùsobícímu z vnitøní strany podle ÈSN EN 1363-1; - REI ef 30 DP1 pøi vystavení normovému požáru pùsobícímu z vnìjší strany podle CŠN SN 1363-2 Toto øíká posudek. Snad Vám bude naše odpovìï staèit.

Hana DostálováVloženo: 22.09.2011 17:51
Otázka: Dobrý den, nemohu nikde vyhledat jakékoli podložené informace o požární odolnosti stìn ze systému Maxplus. Touto cestou Vás žádám o jakékoli informace o vlastnostech tìchto výrobkù, pokud je máte k dispozici. Za poskytnuté informace bych Vám byla nesmírnì vdìèná. S pozdravem Hana Dostálová
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 30.09.2011 07:53
Reakce: Dobrý den, veškeré certifikáty najdete v e-mailu.

Martin KuèeraVloženo: 9.03.2011 12:06
Otázka: Dobrý den.Uvažuji o stavbì nízkoenergetického domu a líbí se mi systém medmax.Nechá se postavit dùm s obvodovým zdivem z medmaxu 350 N-(jestli 350ka stèí) a pøíèky z ytongu(kvuli èásteèné akumulaci)za stejnou cenu jako klasický zdìný se zateplenou fasádou?Jelikož nejsem uplnì døevìnej,tak u obou systémù bych si chtìl hodnì prací udìlat svépomocí. Je možné Vaši firmu nebo systém medmax obecnì vidìt na nìjaké výstavì a konzultovat tuto stavbu?Otázek je strašnì moc :-) dìkuji Martin Kuèera
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 9.03.2011 12:10
Reakce: ...Pokraèování odpovìdi... 3) Cena – je urèitì srovnatelná. Pro srovnání lze použít srovnávací ceník / asting.cz / stavební systémy / ceníky. Popø. se spojit s Danielem Plíškem, plisek@nepivoda.cz, +420 469 622 448 3) Výstava – nejbližší je Stavotech Olomouc 17.-19.3. Jinak je možno pøímo v kanceláøi v Olomouci nebo v Chrudimi. Tìšíme se :) Tomáš Podešva

Martin KuèeraVloženo: 9.03.2011 12:06
Otázka: Dobrý den.Uvažuji o stavbì nízkoenergetického domu a líbí se mi systém medmax.Nechá se postavit dùm s obvodovým zdivem z medmaxu 350 N-(jestli 350ka stèí) a pøíèky z ytongu(kvuli èásteèné akumulaci)za stejnou cenu jako klasický zdìný se zateplenou fasádou?Jelikož nejsem uplnì døevìnej,tak u obou systémù bych si chtìl hodnì prací udìlat svépomocí. Je možné Vaši firmu nebo systém medmax obecnì vidìt na nìjaké výstavì a konzultovat tuto stavbu?Otázek je strašnì moc :-) dìkuji Martin Kuèera
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 9.03.2011 12:09
Reakce: ...Pokraèování odpovìdi... 2) K akumulaci u vnitøních konstrukcí. Ytong jako „light“ materiál nemá využitelné akumulaèní schopnosti. Pro porovnání uvedu pøíèky tl. 100 mm a plochy 100 m2 z rùzných materiálù a jejich tepelnou kapacitu. Zaènu od materiálù které akumulují nejlépe až po ten který neakumuluje skoro vùbec. Beton 25 MJ/K, cihla plná pálená 16,2 MJ/K, Ytong 4 MJ/K, minerální vata 0,25 MJ/K. Jde vidìt že Ytong je hodnì blízko minimální akumulaci. Ytong bych tedy používal tam kde je jeho síla (lehký materiál, snadné drážky a prostupy, snadné opracování atd.). Pro akumulaci u pøíèek je vhodnìjší využít jiných materiálù - cihly plné pálené, vápenopískové cihly apod. To vše se týká vnitøních konstrukcí. U obvodových stìn a v nich použitých materiálù je ještì (kromì tepelné kapacity) dobré sledovat teplotní útlum a fázový posun teplotního kmitu této konstrukce. (to má vliv na tepelnou stabilitu místností v letním období a zimním období, apod)

Martin KuèeraVloženo: 8.03.2011 18:19
Otázka: Dobrý den.Uvažuji o stavbì nízkoenergetického domu a líbí se mi systém medmax.Nechá se postavit dùm s obvodovým zdivem z medmaxu 350 N-(jestli 350ka stèí) a pøíèky z ytongu(kvuli èásteèné akumulaci)za stejnou cenu jako klasický zdìný se zateplenou fasádou?Jelikož nejsem uplnì døevìnej,tak u obou systémù bych si chtìl hodnì prací udìlat svépomocí. Je možné Vaši firmu nebo systém medmax obecnì vidìt na nìjaké výstavì a konzultovat tuto stavbu?Otázek je strašnì moc :-) dìkuji Martin Kuèera
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 9.03.2011 12:07
Reakce: Dobrý den, 1) Medmax (nebo maxplus) 350N, tedy celkovì 200 mm izolace stìny, by mìlo být pro nízkoenergetický dùm pravdìpodobnì dostaèující, pravdìpodobnì øíkám proto, že stìna je pouze jedna èást z toho co ovlivòuje energetické nároky domu. Energetickou nároènost objektu jako celku ovlivòují ještì další faktory (okna, tvar domu, støecha, podlaha na terénu, apod). Vše je potøeba odladit energetickými výpoèty. ...Pokraèování odpovìdi nahoøe...

Michal BednáøVloženo: 17.02.2011 11:19
Otázka: Dobrý den,chci se zeptat jaké doporuèejete omítky ve vašich domech a v jakých vrstvách.Ne sádrokarton.Dìkuji za odpovìï.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 22.02.2011 10:48
Reakce: Dobrý den, nejèastìji používanou omítkou je tenkovrstvá s vyztužením pomocí perlinky. Vnìjší povrchová úprava - šlechtìná omítka (rýhovaná, zatíraná, apod). Vnitøní povrchová úprava štuk + malba. Možné jsou samozøejmì i další druhy omítek a povrchových úprav. (SDK obklad, keramické obklady, døevìné obklady, sádrové omítky, hlinìné omítky, atd.). Upozoròuji jen, že pokud se jedná o pasivní dùm, omítka plní mimo jiné i vzduchotìsnící funkci, proto je tøeba ji realizovat s ohledem na tuto funkci. Tzn. zamìøit se na detaily a hlavnì styky s ostatními navazujícími konstrukcemi (okna, dveøe, podlahu, vzduchotìsnící vrstvu podkroví-parozábranu, instalace, apod.) a tyto realizovat vzduchotìsnì. V pøípadì zvýšeného požadavku na požární odolnost konstrukce aplikujeme protipožární omítku IZOLITH F. Tomáš Podešva

Radek Novotný Vloženo: 9.02.2011 20:57
Otázka: Dobrý den , zaujal mì systém med-max. Chtìl jsem se Vás zeptat jak je to se zabudovanou vlhkostí ve tvárnicích , když beton vyliji pøímo do tvárnic prakticky najednou. Kam vlhkost odchází a jestli mi styrodur neabsorbuje vlhkost z betonu. Když již v hotovém domu zatopím , nebude mi to dìlat problémy? Jinak se mi systém velice líbí. Dìkuji Novotný
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 15.02.2011 15:03
Reakce: Dobrý den, K Vašemu dotazu. Zabudovaná vlhkost: témìø veškerou vlhkost (vodu) spotøebuje beton pro svou hydrataci, pøípadný zbytek vlhkosti se bez problémù odpaøí v prùbìhu realizace stavby. V pøípadì rychlého prùbìhu stavby a nebo pøi provádìní stavby tìsnì pøed zimou se nabízí možnost do betonu ztraceného bednìní pøidat plastifikátory jež eliminují množství zámìsové vody. Veškerá voda je v tomto pøípadì spotøebována k hydrataci. Ovšem vìtším úskalím než vlhkost betonu jsou vlhkosti ostatních materiálù, které se aplikují až tìsnì pøed dokonèením stavby – napø. podlahy (potìry, anhydrity, apod.) a omítky – tedy mokré technologické procesy dokonèovacích prací. Zde je tøeba dbát na správné technologické postupy, technologické pauzy, klimatické vlivy a pøijímat taková opatøení, která zaruèí správné fungování stavby v režimu pro jaký byla navržena. Tyto zásady nicménì platí obecnì pro všechny materiály a pøi dodržení tìchto pravidel nelze èekat problémy. T.Podešva

Petr BeranVloženo: 24.09.2010 17:41
Otázka: Na rodinném domì je potøeba pøedìlat støechu uvažuji o kompletním zbourání až na úroveò osazení stropních trámù vybetonování vìnce a vybudování podkroví ve standardu pasivního domu uprostøed podlahové plochy by pak byl jen otvor pro vstupní schodištì uvažuji o materiálu ytong + multipor celková tlouška 500mm vnitøní pøíèky z plných cihel (z vybouraného zdiva)okna z trojsklem pultová støecha nucené vìtrání s rekuperací tato kombinace mi vychází jako nejlepší pro stavbu svépomocí nicménì jsem vdìèný za každý názor odborníka P.Beran
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 24.09.2010 20:51
Reakce: Dobrý den, Pokud tomu správnì rozumím tak ten Ytong je pouze k vyzdìní nadezdívky. Jestli tomu tak je, pravdìpodobnì bude lepší použít pro toto zdivo vybourané cihly vnitøních pøíèek, které asi budou ze stejného materiálu jako obvodové stìny. To vše pro zachování jednotného materiálu obvodových stìn. (pøedpoklad je samozøejmì dobrý stav tìchto cihel). Pokud už budete zdít z Ytongu, použijte pouze takovou minimální šíøku, která staticky zajistí stabilitu konstrukce a zbytek nechte na tepelné izolaci. Vìnec a krov proveïte dle návrhu statika. Co se týèe obalových konstrukcí domu, bude urèitì výhodné zateplit celý dùm, tzn. celé obvodové stìny, podlahu na terénu, støechu. Pokud chcete dosáhnout pasivního standardu doporuèuji udìlat komplexní návrh, lépe celý projekt. Dále se nabízí využít dotací, kdy se mùžete se svým zámìrem, který poèítá s dostateènou izolací a použitím rekuperace, dostat na podporu až 2200 Kè/m2 podlahové plochy. Základem všeho je dobrý projekt. Tomáš Podešva

Bohuslava HrubáVloženo: 25.08.2010 20:00
Otázka: Dobrý den, chtìla bych se zeptat na teplo a topení v pasivních domech. Stavíme pasivní dùm a nevíme je-li potøeba do nìj zabudovat nìjaké topení nebo je ten dùm sám o sobì dostateènì teplý. Teplou vodu budeme získávat ze solárních kolektorù, ale nevíme jak je to s teplým vzduchem. V domì ( bungalov 11x13m) bude zabudovaná rekuperace. Nyní stojíme pøed otázkou, je-li potøeba ještì nìèím dotápìt vzduch v tomto domì a je-li lepší tepelné èerpadlo nebo krbová kamna - co je ekonomicky výhodnìjší pokud je to nutné mít. Mockrát Vám dìkuji za pomoc a odbornou radu, Hrubá B.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 26.08.2010 10:09
Reakce: Pasivní dùm má samozøejmì jiné nároky na zdroje tepla než klasický dùm. Ikdyž mají pasivní domy velmi nízké tepelné ztráty, v našich zemìpisných šíøkách se zpravidla musí instalovat alespoò minimální zdroj tepla, (solární a vnitøní tepelné zisky povìtšinou nedostaèují ke krytí tepelné ztráty oblektu). Máte nìkolik možností zdrojù tepla. Tepelné èerpadlo, solární panely (pro ohøev TUV nebo pro ohøev TUV + pøitápìní vzduchu, pøípadnì jiné zdroje. Dále je zde otázka dotací na pasivní dùm, v otázce výbìru zdroje zejména podmínka max. potøeby primární energie z neobnovitelných zdrojù. Takže než se rozhodnete pro urèitý zdroj tepla (pøípadnì pro jejich kombinace) nechte si primární energii napoèítat. Návrh zdroje by mìl být záležitostí diskuze budoucího obyvatele domu, projektanta a specialistu na technologie. Pokud už stavíte a nemáte tuto otázku doøešenou evidentnì se nìkde stala chyba. Tomáš Podešva

MiroslavVloženo: 16.08.2010 15:27
Otázka: Dobry den Chcem stavat Bunagov 569 ako pasivny dom http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Bungalov-569.html Z medmaxu 450 Viete mi dat cenovu ponuku domu na kluc, hrubej stavby a holodomu Dakujem
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 24.08.2010 10:08
Reakce: Dobrý den, odpovìï v e-mailu.

ZuzanaVloženo: 12.08.2010 17:02
Otázka: Dobrý den, Chystáme se stavìt RD. Bungalov, obdelník 149m2.Líbí se mi systém MEDMAX. Manžel chce stavìt z Porothermu. Jak ho pøesvìdèit o kvalitách a výhodách Medmaxu? Stavìli bychom takto jen obvodové zdi. Nìkde jsem èetla, že se pøi vylévání betonem mùže narušit polystyrén a zhorší se tak izolaèní vlastnosti. Je to pravda? Dìkuji za odpovìï.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 24.08.2010 10:06
Reakce: Dobrý den, pokud se chcete pøesvìdèit (nebo pøesvìdèit Vašeho manžela) a výhodách stavebního systému MEDMAX (alt. MAXPLUS), mùžeme Vám nabídnout tøi cesty: vyzkoušet, jak se v takovém domì bydlí (v pasivním penzionu BB Studenec) nebo mrknout jak se takový dùm staví (momentálnì stavíme v rámci republiky nìkolik staveb) a nebo nás navštívit u nás kanceláøi, kde bychom Vám materiál detailnì pøedstavili a odpovìdìli na konkrétní dotazy. Obecnì má systém MEDMAX výhodu rychlejší a jednodušší montáže než tradièní materiály. V jednom kroku zdíte a zároveò izolujete, což se ve výsledku projeví na rychlosti výstavby a celkové cenì. Pøi dodržení správného technologického postupu pøi vylévání betonu nedojde k porušení systému. V rámci prodeje materiálu nabízíme zdarma i poradenství pøímo na stavbì. Takže než zahájíte zdící práce, budete dostateènì pouèeni, aby se systém pøi realizaci neporušil.

FojtíkováVloženo: 7.08.2010 15:11
Otázka: dobrý den.uvažujeme o stavbì nízkoenergetického domu na klíè.zajímalo by nás s jakou cenou je tøeba poèítat na tenhle dùm.nízkopodlažní 4kk tak 100m2.odpovìï prosím zaslat na e-mail.Dìkuji

František JanotaVloženo: 25.07.2010 17:38
Otázka: Uvažuji o stavbì jednopodlažního pasívního domu 3+1 (cca 100m2)krytého zemí s cenou do 1,5mil.Kè.Je to reálné?
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 27.07.2010 13:48
Reakce: Dobrý den, Jedná se o pomìrnì nízkou èástku ale ano za urèitých okolností by to mohlo být reálné. Uvedu jeden pøíklad. Dvoupodlažní dùm s pùdorysem ve tvaru obdélníka 12x8,5m dokázal jeden za našich klientù postavil za cenu pod 2 mil. Kè, i když mu nìkolik firem dùm nacenilo na cca 4 mil. Kè. Musím ale podotknout, že investor dùm realizoval svépomocí a spoustu prací si byl schopen zajistit sám (vyjma odborných provádìných specialisty). Vy plánujete dùm sice menších rozmìru, než uvádím v pøíkladu, ale na druhou stranu zasypaný zeminou, což je finanènì nároènìjší øešení. Pokud tedy budete stavbu provádìt svépomocí a projekt domu bude vyprojektován správnì, úspornì a jednoduše je možné takový dùm za 1,5 mil. postavit.

Jan HoladaVloženo: 21.07.2010 22:14
Otázka: Dobrý den, mohu tyto tvarovky použít na základové zdivo namísto betonového ztraceného bednìní? Díky za odpovìd.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 22.07.2010 08:51
Reakce: Dobrý den. Ano, tyto tvarovky se dají použít i pro základovou konstrukci. Ale je nutný statický výpoèet. Nevýhodou je, že polystyren je nasákavý a tím se èásteènì zhorší jeho tepelnì izolaèní vlastnost. O vhodnosti použití rozhoduje projektant.

Šárka FilipiecováVloženo: 11.06.2010 20:55
Otázka: Dobrý den,v souèasné dobì velice uvažuji o stavbì pasivního domu s RD Rýmaøov.Vzhled tohoto domu mne však nezaujal, postrádám modernìjší ,,výraz" a také chybìjící zádveøí kdy je nutné nosit si špínu až do domu, mne odrazuje.Hledám firmu, která by byla schopna dùm min. stejné vel.kategorie a samozøejmì pasivní s možností èerpání dotace postavit za stejnou cenu jako konkurenèní RD Rýmaøov. Jedná se o dùm Nova 101 pasiv,na web-adr.rdrymarov.cz a podrobné info je na uspornedomy.cz.Velice dìkuji za odpovìï,staèí privátní.Pozemek mám,vyøizuji pøípojky.Dìkuji.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 23.06.2010 09:24
Reakce: Dobrý den, Odpovìï v emailu. T. Podešva

KoskováVloženo: 10.05.2010 10:47
Otázka: Dobrý den, mìla bych dotaz. V èem spoèívají hlavní výhody pasivního domu jako masivní stavby oproti døevostavbì. Rozhodujeme se nad stavbou rodinného domu v pasivním standardu a nevíme jaký stavební systém zvolit. Pøedem dìkuji za odpovìï.
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 10.05.2010 17:24
Reakce: Dobrý den, každý stavební systém má své pro a proti. Výhody masivních konstrukcí jsou napø. - možnost akumulace tepla, statika, životnost, možnost stavby svépomocí. výhody døevostaveb - døevo (pøírodní a obnovitelný materiál). T.Podešva

Jan VoralVloženo: 26.04.2010 10:45
Otázka: Dobrý den, mùžete mi prosím poradit, jak umístit rod. dùm z hlediska dobrého oslunìní na svažitém jižním pozemku, jestliže poèet oken obytných místností na jih je stejný jako na západ? Le lépe potom zvolit radìji JV-JZ? V domì budeme topit døevem. Dìkuji
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 26.04.2010 11:28
Reakce: Dobrý den, lepší bude když nám pošlete na email studie domu a pozemku. Bez znalosti souvislostí bych se bál jednoznaènì odpovìdìt. (podesva@nepivoda.cz)

JAN ESTOCAKVloženo: 14.04.2010 21:21
Otázka: ZDRAVIM CHCEM SA SPITAT CI SA DA ZA MILION SK POSTAVIT DOM NA KLUè DAKUJEM ZA ODPOVED
Asting CZ s.r.o.Vloženo: 20.04.2010 09:21
Reakce: Dobrý den, pokud by se mìlo jednat o již neexistující mìnu Slovenské koruny, tak to Vás musím bohužel zklamat. Neuvádíte o jak rozmìrný dùm se Vám jedná. Bez této informace se dá tìžko odhadovat, ale za tyto peníze (pokud se bavíme o SK) by se nedal zrealizovat ani klasický dùm na klíè.

Ocenění:


Facebook:

Ze světa pasivních domů pro Vás na facebooku připravujeme aktuální zpravodajství, články, zajímavé odkazy, aktuální průběh našich staveb
a další zajímavosti
ze světa pasivních a nízkoenergetických domů.Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.


Asting CZ Pasivní domy CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.cz


Asting CZ Pasivní domy POBOČKA OLOMOUC:

Jeremenkova 231/9 , Olomouc
77900 Olomouc
Mobil: 776 176 196

GPS: 49°37'6.868"N,
17°17'33.803"E

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace

Informace o Cookies | Informace o ochraně osobních údajů


Sledování vozidel |  Podřezávání zdiva |  Solární absorbéry a  |  Obývací stěny s moderním designem |  Kvalitní nábytek pro restaurace |  Klempířství |  Záruka na vysoušení zdiva |  elektroservis Hodr |  Teplovzdušné krbové vložky